Stt
Nội dung thu
Mầm non
Tiểu học
THCS
THPT
1
Tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày (tháng)

Không quá 150.000
Không quá 200.000
Không quá 300.000
2
Tổ chức phục vụ và quản lý bán trú (tháng)
Không quá 400.000
Không quá 250.000
3
Tiền vệ sinh bán trú (tháng)
Không quá 50.000
4
Thiết bị, vật dụng phục vụ bán trú (năm)
Không quá 450.000
Không quá 20.000
5
Tiền chi trả hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng theo Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND
Không quá 40.000
Không thu
6
Tiền tổ chức phục vụ ăn sáng
Theo thỏa thận với phụ huynh học sinh
Các đơn vị chủ động xây dựng dự toán thu đảm bảo nguyên tắc thu đúng mục đích, công khai kế hoạch thu-chi của từng khoản đến phụ huynh trước khi thu; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định, phần còn lại bù đắp các chi phí.
Các khoản thu của các trường tiên tiến và các đơn vị tự chủ:
 Trường THPT Lê Quý Đôn: 1.500.000 đồng/học sinh/tháng.
 Trường THPT Nguyễn Hiền: 1.400.000 đồng/học sinh/tháng.
 Trường THPT Nguyễn Du: 1.500.000 đồng/học sinh/tháng.
Riêng Trường Mầm non Nam Sài Gòn và THPT Nam Sài Gòn, mức thu như sau: Nhà trẻ (400.000 đồng/học sinh/tháng); mẫu giáo (400.000 đồng/học sinh/tháng); tiểu học (400.000 đồng/học sinh/tháng); THCS (600.000 đồng/học sinh/tháng); THPT (600.000 đồng/học sinh/tháng).
Các khoản thu phải được thống nhất với phụ huynh trước khi thực hiện, khi thu phải có hóa đơn, không tổ chức thu gộp nhiều khoản cùng một thời điểm.
Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT cũng đề nghị các đơn vị đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt.
Theo PLO